What Fibromyalgia Teaches Us About Chronic Pain – 2013